Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc vialaparisienne laparisienne
4892 d29f 390
Tallinn.
Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
3650 6561 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialaparisienne laparisienne
9519 ac4e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
1533 eb8f 390
Reposted fromlouve louve vialaparisienne laparisienne
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
Reposted fromwetryagain wetryagain vialaparisienne laparisienne
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
1597 f339 390
Reposted fromseaweed seaweed
1599 8a5d 390
Reposted fromseaweed seaweed
1600 2d17
Reposted fromrubinek rubinek
1601 b116 390
Reposted fromseaweed seaweed
1602 77e7 390
Reposted fromseaweed seaweed
1603 07dc 390
Reposted fromseaweed seaweed
1605 77f5 390
Reposted fromseaweed seaweed
1609 f59c 390
Reposted fromseaweed seaweed
1612 966b 390
Reposted fromseaweed seaweed
1613 d6be 390
Reposted fromseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl