Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

Świat dzieli się na dwie kategorie ludzi: tych, którzy robią różne rzeczy i tych, co tylko patrzą. Ludzi, którym przydarzają się różne przygody, i nas, pozostałych, którzy po prostu brną przez życie.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
7433 1ece 390
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
6784 9ffa 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
2829 9be2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
2785 53e9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
2991 d60f 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
2945 35dd 390
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
2459 d401 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
0456 8137 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaegzystencja egzystencja
1965 92df 390
Reposted frompiehus piehus viasrcemoje srcemoje
0055 9ba6 390
Reposted fromKrebs Krebs viasrcemoje srcemoje
2871 eb11 390
Reposted frompiehus piehus viasrcemoje srcemoje
Reposted fromlaserpony laserpony viasrcemoje srcemoje
7879 e8a5 390
Reposted fromthetemple thetemple viaegzystencja egzystencja
2267 6f54 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasrcemoje srcemoje
9602 a10e 390
Reposted fromSuzi Suzi viasrcemoje srcemoje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl