Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

9160 fd90 390
Reposted fromglasswicc glasswicc vianebthat nebthat
0129 4940 390
Reposted fromyolo28 yolo28 vianebthat nebthat
Reposted frompsychedelix psychedelix
4830 4f0a 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaAnnju Annju
Reposted fromnebthat nebthat
1542 7631 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAnnju Annju
Staliśmy ciało w ciało, a ona zanosiła się od płaczu. (...) Wtuliła się głęboko we mnie i płakała do siebie. Trzęsła się i dygotała, z zimna i przejęcia, z żalu i zaniedbania, winiąc już tylko i wyłącznie siebie.
Naszło mnie, że ją kocham. Od zawsze.
— Tomasz Organek - "Teoria opanowywania trwogi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAnnju Annju
3145 ec65 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAnnju Annju
2572 64ca 390
Reposted fromPoranny Poranny viaAnnju Annju
3748 2c95 390
Reposted fromfungi fungi viaAnnju Annju
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
9734 7a78 390
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
9579 3729 390
Reposted fromfakinszit fakinszit vialaparisienne laparisienne
4836 d1b1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
0367 481e 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
4350 3d92 390
Reposted frominculubum inculubum vialaparisienne laparisienne
3123 3f3d 390
amsterdam for tourists?
Reposted fromnazarena nazarena viadrugs drugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl