Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

2365 2709 390
4474 fffc 390
Reposted fromnazarena nazarena viadrugs drugs
3374 28aa 390
Reposted frompiehus piehus viaultrafioletowa ultrafioletowa

September 16 2018

Reposted frommrrru mrrru vialaparisienne laparisienne
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
3167 df40 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
3520 5e8a 390
Reposted fromyikes yikes viaMigotliwa Migotliwa
8880 8a86 390
Reposted fromartlover artlover viaMigotliwa Migotliwa
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Czasami śnią nam się niewłaściwe osoby
— nevermind
0407 d1fc 390
Reposted frompiehus piehus viaegzystencja egzystencja
3869 e8d7
Reposted fromzungud zungud
9241 4a51 390
Reposted fromelles elles viaegzystencja egzystencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl