Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

1965 915a 390
Reposted fromaggape aggape vianebthat nebthat
4446 b63b 390
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls vianebthat nebthat
4802 6ea2 390
Reposted fromu-dit u-dit vianebthat nebthat
Wyglądasz jak ktoś, kto się o coś zaczepił i nie może się uwolnić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSalute Salute
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaSalute Salute
Spośród wszystkich pogubionych rzeczy, najtrudniej odnaleźć mi siebie. Nawkładałam wszędzie siebie za dużo i nie umiem odzyskać.
— K.W.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSalute Salute

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viaSalute Salute
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaSalute Salute

March 18 2018

March 14 2018

7908 b5b2 390
Reposted from0 0 viajointskurwysyn jointskurwysyn
8426 1fb5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
6029 c98f 390
5953 b24f 390
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
5104 6992 390
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
9667 6442 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
7061 72a6 390
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
6361 4dd8 390
Reposted fromMadristas Madristas viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl