Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2018

Wiem jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek.
Reposted fromLuna- Luna-
1293 3145 390
Reposted fromLuna- Luna-

Mam styl tak pozytywny jakby sponsorował mnie prozac

Reposted fromLuna- Luna-
5299 24c1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuna- Luna-
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaLuna- Luna-
5678 b59e 390
Reposted fromLuna- Luna-
0418 3860 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuna- Luna-
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute viaLuna- Luna-
Całe życie ratowanie kogoś, to odbieranie sobie szansy na swoje życie.
Reposted fromLuna- Luna-
Myląc brak słów z całkowitym zrozumieniem
Reposted fromLuna- Luna-
Przecież jest między nami tyle fajnych rzeczy, kurwa, co się z nimi stało?
Reposted fromLuna- Luna-
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate viaLuna- Luna-
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaLuna- Luna-
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma.
— Ola Józefina Sokołowska.
Reposted fromnutt nutt viaLuna- Luna-
żyjemy na Facebooku, śpimy z telefonem, kochamy się na niby, rozstajemy na zawsze
— z Pokolenie Ikea
Reposted fromcarduelis carduelis viaLuna- Luna-
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaLuna- Luna-
6508 e96c 390
Reposted fromtfu tfu viaLuna- Luna-
9718 e711 390
Reposted fromsunlight sunlight viaLuna- Luna-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl